» » بررسی موتورهای جستجو قسمت اول

مقالات

بررسی موتورهای جستجو قسمت اول

بررسی موتورهای جستجو قسمت اول

بررسی موتور های جستجو:
ارزيابی عملكرد موتورهای جستجوی معنايی از نظر امكانات جسـتجو ، واسـط كـاربری ، و نمايش اطلاعات است . همچنين ، اين مقاله قصـد دارد بـا بررسی و تحلیل موتورهـای جسـتجوی به پرسش های زير پاسخ دهد :
1-ویژگی های عادی هر يك از موتورهـای جسـتجوی مـورد بررسـی از نظـرمعيارهـای مرتبط با امكانات جستجو چيست?
2-ويژگـی هـای عـادی هـريـك از موتورهـای جسـتجوی مـورد بررسـی از نظـر معيارهای مرتبط با نمايش اطلاعات چيست؟
3-ويژگی های عادی هـر يـك از موتورهـای جسـتجوی مـورد بررسـی بـر اسـاس معيارهای مطرحشده در مقوله واسط جستجوی كاربری چيست؟
4-ويژگـی هـای معنـايی هـريـك از موتورهـای جسـتجوی مـورد بررسـی از نظـر معيارهای مرتبط با امكانات جستجو چيست؟ 
5-ويژگـی هـای معنـايی هـريـك از موتورهـای جسـتجوی مـورد بررسـی از نظـر معيارهای مرتبط با نمايش اطلاعات چيست؟
6-كـدام يـك از موتورهـای جسـتجوی مـورد بررسـی عملكـرد بهتـری بـه لحـاظ ويژگی های جستجوی معنايی دارند؟
 
يك موتور جستجوی معنـايی ، اطلاعـات معنايی درباره منابع وب را ذخيره ميكند و با در نظرگرفتن بافتی كه منبع وب در آن قـرار گرفته، قادر به حل پرسش های پيچيـده اسـت.
Schmidt and Calsavara موتورهـای جستجوی عادی مبتنی بر كليد واژه هستند ، جستجو را بـر اسـاس آن انجـام مـی دهنـد ، و از ، بـرای ارائـه نتـايج اسـتفاده مـيكننـد . ايـن در حـالی اسـت كـه الگوريتم های رتبـه بنـدی موتورهای جستجوی معنايی مبتنی بر معانی هستند و اهميت زيـادی بـه مفـاهيم مـی دهنـد ؛ مانند ، پردازش زبـان طبيعـی بـه منظـور ارائـه صـفحات مـرتبط و دقيـق . هـدف موتورهـای جستجوی معنايی روشن كردن و شناسايی معنای واقعی عبارت جستجو اسـت. بـرای مثـال، زمانی كه كاربر عبارت « سـاخت عضـلات قـوی» را جسـتجو مـيكنـد، موتـور جسـتجوی معنايی ممكن است اطلاعاتی مربـوط بـه يوگـا نيـز ارائـه دهـد، حتـی اگـر كليـد واژه هـای جستجو شده در اين صفحات موجود نباشند. موتور جستجوی معنايی توانـايی درك بـافتی را كه كلمات در آن استفاده ميشوند ، دارد و اين به نتايج هوشمند و مرتبط منجر ميشـود.
اين موتور های جستجو همچنين ،  تكثر و تعدد معانی (چندين كلمه كـه يـك معنـی دارنـد) را بـه خـوبی درك 3 از يك معنی دارد) و هم معنايی ميكنند و با توجه به آن، نتايج را ارائه ميدهند. برای مثال ، كلمات treat, heal, cure هر سه به معنای درمان هستند ؛ كلمـه treat  بـه معنـای انجـام مسـاعدت هـای اجتمـاعی نيـز بـه كـار ميرود ، در حاليكه در پزشكی بـه معنـای درمـان اسـت . همـه ايـن مـوارد را يـك موتـور جستجوی معنايی در نظر مـيگيـرد . اگـر عبـارت  "ALS for cure a there Is " را در موتـور جستجو وارد كنيم ، نتايج را با مترادف هايی با معانی صحيح ارائه ميدهـد .
جستجوی معنايی هاكيا قاسم و رحمانی برخی از تفاوت های موتور های جستجوی عـادی و معنـايی را چنـين بيـان ميكنند : موتور جستجوی عادی: در قسمت اعلان موتور جستجو ، كليدواژه را وارد ميكنـيم. تكثر و تعدد معانی و هممعنايی را درك نميكند و معانی اصـطلاحات را نمـيدانـد. يـك موتور جستجوی معمولی صفحه وبی را كه حـاوی كلمـات مشـابه بـا كلمـات نوشـته شـده توسط  كاربر است ، مرتبط تر در نظر ميگيرد و در ليست نتايج جستجو در سطح بالاتر ارائه ميدهد . توانايی اداره پرسش های طولانی را ندارد .  موتور جستجوی معنايی : در قسمت اعلان موتور جستجو، پرسش را مينويسيم . تكثر و تعدد معانی و هممعنايی را درك ميكند و معـانی اصـطلاحات را مـيدانـد .  بـرای درك بافتی كه كلمات موجود در صفحه در آن قرار گرفته اند و به منظـور تطـابق دقيـق بـا سـؤال كاربر طراحی شده است. توانايی اداره پرسش های طولانی را دارد.
 
پایان قسمت اول
 
 
 
 
گروه مهندسین نیکان، با تکیه بر توانایی‌های فنی و تجربیات خود، بهترین شانس

شما برای دستیابی به بهترین نتیجه است.
طراحی سایت، بهینه‌سازی سایت (سئوهاستینگ و دامنه، طراحی
اپلیکیشن موبایل، برندینگ تحت وب و ... .
همین حالا با ما تماس بگیرید
۰۲۱-۲۸۴۲۴۲
 Rated 5/5 based on 2209 reviews
طراحی سایت
Rated 4.5/5 based on 421 reviews

Copyright 2006-2019 Web Designed By Nikan Engineers Group ©